หนังสืออนุสรณ์ พ.ศ. 2508

ภาพคุณครู

ภาพนักเรียนทั้งชั้นเรียน

ภาพเดี่ยวนักเรียน

ภาพกิจกรรม