กิจกรรมโดยรวม 2554-55

  • ช่วงน้ำท่วมมีคุณครูที่ประสพภัยน้ำท่วมประมาณ 30 ท่าน สมาคมศิษย์เก่าฯมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 20,000 บาท,สมาคมผู้ปกครองและครูจำนวน 20,000บาท,ผู้อำนวยการก่อตั้ง ม.บำรุง จเรินสุข จำนวน 200,000บาท ทางโรงเรียนมอบเงินและให้ที่พักพิงฉุกเฉินในที่ที่โรงเรียนจัดเตรียมไว้ให้
  • นักเรียนประสพเหตุอัคคีภัย สมาคมศิษย์เก่าฯมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 5,000บาท
  • สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนแสงอรุณจะร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการจัดซื้อครุภัณฑ์ในห้องประชุมใหญ่ของตึกใหม่ คือ ตึกพระวิสุทธิวงศ์ จำนวน 200,000บาท